Македонија

Добредојдовте на веб страната на Поинтер и Ротшендл Хемикалии, производно и трговско Д.О.О. (Pointner & Rothschädl Chemikalien Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H.)

Во Австрија сме активни повеќе од 60 години и создадовме име како компетентен и фер партнер. Тука сме претставени со сите свои испорачатели, пред сè, во следните области:

  • Бои и лакови и градежна индустрија
  • Пластична индустрија
  • Водна хемија
  • Фармацевтска, козметичка, прехрамбена индустрија и индустрија за сточна храна
  • Специјалитети

Нашите соработници се специјалисти во своите области и преку соодветното образование и искуство располагаат со драгоцени знаења за производите.
Би сакале да Ве поканиме да ја посетите нашата веб страна на англиски или германски јазик.